Security System N
vinyl hose
2013
"V" SPORUT Curation, Kiyosumishirakawa